เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อโรงเรียนพึงรำลึก   ที่ตั้ง ๓๘/๑ หมู่๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลบางบัวทอง  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์๒–๕๗๑-๐๒๘๖ โทรสาร ๐๒–๕๗๑–๒๗๕๐  e-mail  : Prl_school@hotmail.com   เปิดสอนระดับชั้น   อ.๑   ถึงระดับชั้น ป.๖   เนื้อที่   ๒  ไร่   ๓๐๐    ตารางวา  เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี   เขต   ๒

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑    เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยเปิดระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีนายคำรณ   สัญชัยวรนันท์   

                     ประธานมูลนิธิพึงรำลึก เป็นผู้รับใบอนุญาต   

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒    โรงเรียนขยายหลักสูตรจากระดับชั้นอนุบาล๑-๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓    นายเครือวัลย์  สัญชัยวรนันท์  ประธานก่อตั้งมูลนิธิพึงรำลึก

และนางละมูล  สัญชัยวรนันท์   ได้อุทิศที่ดินจำนวน ๒๔ ไร่ ๔๑ ตารางวา

โดยโอนโฉนดให้กับมูลนิธิพึงรำลึก เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียน

และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพึงรำลึก จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน พร้อมทั้งได้อุทิศอาคารให้โรงเรียนด้วย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ขนาด ๓๒ x ๘ เมตร   โดยมีนายคำรณ     สัญชัยวรนันท์  ประธานมูลนิธิพึงรำลึก เป็นผู้รับอนุญาต และได้โอนกิจการโรงเรียนพึงรำลึกให้กับมูลนิธิพึงรำลึก

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓    มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งนายประเสริฐ  มัสซารีประธานมูลนิธิสันติชน เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพึงรำลึก

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔    ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากนายประเสริฐ   มัสซารี

เป็นนางสาวจินตนา  สัญชัยวรนันท์        

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒    เริ่มขออนุมัติก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น  และใช้ทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยโดยมีนางสาวจินตนา  สัญชัยวรนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากนางสาวจินตนา สัญชัยวรนันท์ เป็นว่าที่ ร้อยตรีอนิรุทธิ์    อับดุลลากาซิม   และ

แต่งตั้งนางสาวศรัญย์  สัญชัยวรนันท์ เป็นผู้จัดการ 

นางสาวดุจดาว   ราบเรียบ เป็นผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   เริ่มขออนุมัติก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น  และใช้ทำการเรียนการสอนในระดับประถมจนถึงปัจจุบันโดยมี ว่าที่ ร้อยตรีอนิรุทธ์    อับดุลลากาซิม เป็นผู้รับใบอนุญาต

 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากนางสาวศรัญย์  สัญชัยวรนันท์ 

เป็น นางสุภาภรณ์  สัญชัยวรนันท์ และเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจาก

นางสาวดุจดาว   ราบเรียบ เป็น นางฉวีวรรณ   สว่างดวงตา

 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 

ผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์    อับดุลลากาซิม  

ผู้จัดการ นางสุภาภรณ์  สัญชัยวรนันท์

ผู้อำนวยการ นางฉวีวรรณ   สว่างดวงตา